Dlaczego taka nazwa Fundacji??

Nazwa została stworzona na podstawie zaledwie trzech słów, które w szczególny sposób obrazują Ks. prof. Janusza Tarnowskiego z których chyba najważniejsze to "Autentyczność Dialogu". 

W ostatniej wydanej książce Macieja Glińskiego pt.: "Być z dziećmi i młodzieżą - rozmowy z księdzem dialogującym profesorem Januszem Tarnowskim" można w Aneksie I wyczytać wiele wyjaśnień, myśli i zaleceń do poszczególnych wielu haseł w tym o Dialogu. 

Jaki cel powstania Fundacji?

Celem Fundacji jest prowadzenie statutowej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, samodzielnie lub we współdziałaniu, na rzecz ogółu społeczności, grup wyodrębnianych ze względu na wiek, sytuację życiową, zawodową lub materialną w zakresie następujących zadań:

1. kultywowania dorobku księdza profesora Janusza Tarnowskiego - twórcy koncepcji pedagogicznej pedagogiki personalno-egzystencjalnej oraz poszerzania działań na polach badawczych i rozwojowych, w szczególności w zakresie: pedagogiki personalno-egzystencjalnej, personalizmu chrześcijańskiego, dialogu międzyreligijnego, interkonfesyjnego i międzykulturowego, jedności chrześcijańskiej, tradycji judeochrześcijańskich, pedagogiki dialogu, homiletyki, wychowania dzieci i młodzieży, tradycji kościelnych i wiedzy o wierze chrześcijańskiej;

2. tworzenia, analizy aktywności i stymulacji wewnętrznego rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego oraz wyrównywania szans grup społecznych na rynku pracy;

3. promowania zasady pomocniczości i integracji środowiska osób działających na rzecz dobra publicznego, zwłaszcza: działaczy samorządowych, przedstawicieli środowisk naukowych, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz dobra publicznego;

4. ochrony praw człowieka, a w szczególności: niezbywalnej godności człowieka, własności, prawa do uczciwego i szybkiego procesu, prywatności, prawa do informacji publicznej;

5. prowadzenia działań w zakresie pomocy społecznej oraz czynności z dziedziny działalności gospodarczej, sprzyjających szerzeniu chrześcijańskiej personalistycznej wizji człowieka i propagacji wychowania do dialogu;

6. zawiązywania i powoływania międzysektorowych partnerstw lokalnych i popularyzacji kultury, wiedzy i sportu;

7. podnoszenia kultury politycznej, w szczególności kultury publicznych sporów i debat;

 

Fundacja "Szacunek Autentyczność Dialog",

Fundacja "Szacunek Autentyczność Dialog" włączyła się w pomoc poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Stoimy za każdym człowiekiem cierpiącym z powodu przemocy i niesprawiedliwości. Uruchomiliśmy zbiórkę pieniężną, z której środki wspierają działania związane ze wsparciem humanitarnym, czego nasi sąsiedzi najbardziej potrzebują w tym trudnym czasie. Udało nam się dostarczyć transporty z zaopatrzeniem m.in. szpitali w Ukrainie.

Ogromnie ważna jest również pomoc osobom, które uciekły przed wojną do Polski. To następny krok, jaki pragniemy uczynić.

Mając na uwadze dekady nauk naszego mentora Ks. prof. Janusza Tarnowskiego i jego posługę m.in. podczas Powstania Warszawskiego, nie możemy pozostawać bierni na potrzeby przybyłych do naszego kraju uchodźców wojennych, w szczególności dzieci i młodzieży.

Kierując się myślą pedagogiczną naszego Mistrza, chcemy udzielać pomocy m.in. poprzez organizowanie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży oraz indywidualne wspieranie dorosłych w zaadoptowaniu się do nowych warunków oraz odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa.

Pomoc pieniężna daje czasem małe poczucie sprawczości, ale to w tym momencie najpewniejszy sposób na udzielenie Ukrainie realnego wsparcia.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o dołożenie swojej cegiełki do naszej akcji pomocy.

 

 

The Foundation "Respect Authenticity Dialogue" has joined in helping people affected by the war in Ukraine. We stand behind every human being suffering from violence and injustice. We have launched a cash collection, the funds from which support humanitarian support activities. This is what our neighbours need most at this difficult time. We have managed to deliver shipments of supplies to hospitals in Ukraine, among others.

It is also extremely important to help those who fled to Poland before the war. This is the next step we wish to take.

Bearing in mind the decades of teachings of our mentor, Fr.  prof.  Janusz Tarnowski and his ministry, incl.  during the Warsaw Uprising, we cannot remain passive towards the needs of war refugees coming to our country, especially children and youth.

Following the pedagogical thought of our Master, we want to provide help by organising development activities for children and adolescent also by individual support for adults in adapting to new conditions and regaining a sense of security.

Sometimes monetary aid gives a small sence of empowerment, but it is the surest way at the moment to give Ukraine real support. With this in mind, we are asking all people of goodwill to make a contribution to our aid campaign. 

 

 

The foundation "Respect Authenticity Dialogue", like many social organizations and thousands of ordinary Polish citizens, wants to contribute to the support of people affected by the war in Ukraine.

Our foundation focuses on victims migrating Ukraine.

Although wo do want to help those who aren't able to leave their homeland as much as we can, our priority will be the support of children and young people here within Poland in the broad sense.

Considering the decades of experience and teachings of our mentor, Fr. prof. Janusz Tarnowski and his service during the Warsaw Uprising, we will not remain passive to the needs of families, children and youth.

Bearing in mind all information above, we turn to all people of good will for support. 

 

Copyright © Fundacja S.A.D.